A kamara tagsága, a tagság keletkezése

A kamara tagja az a Heves megye területén gazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet lehet, amely felvételét a kamarától - a tagozat megjelölésével - írásban kéri, a kamara honlapján közzétett belépési nyilatkozat hiánytalan kitöltésével és szükséges mellékletek becsatolásával. A belépési nyilatkozat az Alapszabály 4. számú mellékletét képezi.

 

A kamara a belépési nyilatkozatot a beérkezéstől számított 8 napon belül megvizsgálja és hiányos kérelem esetén a gazdálkodó szervezetet egyszeri hiánypótlásra szólítja fel.

 

A gazdálkodó szervezet köteles a hiánypótlást kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesíteni.

 

A tagfelvételi nyilatkozat beérkezését vagy – amennyiben az szükséges - a hiánypótlás teljesítését vagy a hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelen leteltét követően a kérelmező gazdálkodó szervezet felvételéről vagy a kérelem elutasításáról az elnökség soron következő ülésén dönt.

 

A tagfelvételi döntésről, vagy annak elutasításáról – jogszabálynak való megfelelés alapján – írásban értesítést kap a kérelmező, felvétel esetén ezzel egyidejűleg a tagokról vezetett nyilvántartásba (tagjegyzékbe) felvételre kerül.

 

Pártoló tag lehet bármely gazdálkodó szervezetnek nem minősülő egyéb magán-, vagy jogi személy. A tagok jogai és kötelezettségei a pártoló tagra a következő eltérésekkel vonatkoznak: a pártoló tag a kamarai munkában tanácskozási joggal vesz részt, szavazati joga nincs, kamarai tisztségre nem választható. Tagdíjat az általa felajánlott mértékig, de legalább a minimum tagdíj összegéig fizet.

 

Támogató tag lehet a Heves megye területén gazdasági tevékenységet nem folytató gazdálkodó szervezet. A tagok jogai és kötelezettségei a támogató tagra a következő eltérésekkel vonatkoznak: támogató tag a kamarai munkában tanácskozási joggal vesz részt, szavazati joga nincs, kamarai tisztségre nem választható. Tagdíjat a tagdíjszabályzat szerint fizet.

 

A pártoló és támogató tagok felvételi eljárására a fentebb írt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

 

Belépési nyilatkozat letölthető: IDE KATTINTVA