A tagok jogai és kötelezettségei

A kamara tagjának joga, hogy a képviseletre jogosult természetes személy útján

 

 • tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen területi kamara szervezeti egységeinek ülésein
 • részt vegyen a területi kamarai küldöttek megválasztásában
 • küldöttnek vagy más testületi szervezet tagjának válasszák, ill. a vele tagi (részvényesi), vezető tisztségviselői, illetőleg alkalmazotti jogviszonyban álló személyt küldöttnek, vagy testületi szervek tagjának válasszák
 • tisztséget viseljen a kamarában
 • igénybe vegye a területi kereskedelmi és iparkamara törvényben és az országos kereskedelmi és iparkamara alapszabályában rögzített térítésmentes és egyéb szolgáltatásait, éljen javaslattételi jogával bármely kamarai választott testület felé
 • küldöttek útján részt vegyen a területi és országos gazdasági kamara Küldöttgyűlésén, ő maga és a képviseletében eljáró természetes személy a kamarai tagok közül megválassza a területi és az országos gazdasági kamara testületi szerveit és elnökét
 • az elnökség kamarából történő kizárás tárgyában hozott határozatának bírósági felülvizsgálatát kérje
 • A kamara tagja, illetve a tag képviseletére jogosult természetes személy a 11. pont b) c) és d) alpontjaiban foglalt jogosítványokat kizárólag akkor gyakorolhatja, ha a tagozati küldöttválasztó gyűlések megtartása előtt legalább 60 nappal a tagokról vezetett nyilvántartásba felvételre került, és a tagsággal együtt járó kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

 

A kamara tagjának kötelessége, hogy:

 

 • megfizesse a tagdíjfizetési szabályzatban meghatározott összegű tagdíjat
 • betartsa a jelen Alapszabályban és a kamara más önkormányzati szabályzatában foglaltakat
 • betartsa a választott kamarai testületek által hozott döntéseket
 • a kamarai törvény rendelkezése (2. §. f. pont) szerint a kamarai tag képviseletére jogosult természetes személyében vagy a személy kamarai taghoz fűződő jogviszonyában bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül bejelentse.

 

A kamarai tagság megszűnése, a tagságból eredő jogok szüneteltetése.

 

Megszűnik a kamarai tagság, ha:

 

 • a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik
 • az egyéni vállalkozónak megszűnik az egyéni vállalkozó tevékenység gyakorlásához való joga
 • a gazdálkodó szervezet a naptári év utolsó napjára szóló hatállyal a tagsági viszonyt kilépéssel megszünteti
 • a tagsággal együtt járó kötelezettségek ismételt vagy súlyos megsértése miatt a tag a kamara tagjai sorából kizárásra, ezzel egy időben törlésre kerül a tagokról vezetett nyilvántartásból.
 • A tagsággal együtt járó kötelezettség súlyos megsértésének minősül, ha a gazdálkodó szervezet a 30 napon túli tagdíjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő harminc napon belül nem tesz eleget. A nem vitatott tagdíjfizetési hátralék megfizetésének kötelezettsége továbbra is fennáll.

 

Tagsági jogok szüneteltetése:

 

 • A kamarai tag nem gyakorolhatja a tagságból eredő jogait – ideértve bármely, korábbi választás révén elnyert kamarai tisztséggel együtt járó jogait is – ha a kamarai tagdíj megfizetése tárgyában a fizetési kötelezettségének a kamara felhívása ellenére, a felhívásban megjelölt határidőig nem tesz eleget. A tagsági jogok szüneteltetése a tagdíjhátralék (hozzájárulás) megfizetésének napjával veszti hatályát.
 • A tagság megszűnése esetén az arra alapot adó határozatnak a kamara részéről történő kézhezvételtől számított 30 napon belül a tagot a kamarai nyilvántartásból törölni kell.

 

A belépés feltételeiről olvashat: IDE KATTINTVA

 

Vízer Zoltán

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
fejlesztési igazgató
Cím: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 
+ (36) (36) 429 - 612 110 mellék
+ (36) (20) 970-7788
E-mail cím: 
zoltan.vizer{#}hkik.hu