November 2-től éttermekben, vendéglátóhelyeken és szórakozóhelyeken is maszkot kell viselni.

2020.11.02.

A november 2-tól életbe lépő törvénymódosítás alapján, étteremben addig maszkot kell viselnie a vendégnek, amíg az asztalához ér vagy onnan felállva mosdóba megy, de levehető a maszk az asztalnál ülve. Olyan vendéglátóhelyeken, büfékben, szórakozóhelyeken, ahol állva illetve bárpultnál fogyaszt valaki ételt vagy italt, kizárólag a fogyasztás időtartamára leveheti a maszkot, de ha csak beszélget éppen, akkor viselnie kell a maszkot.

A szabályok betartatásáért a vendéglátóhely, az üzlet üzemeltetője is felelős. Attól a vendégtől, aki felszólítás ellenére sem veszi fel a maszkot, a kiszolgálást meg kell tagadni és fel kell szólítani a helység elhagyására.

Maszkot (orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

 

Forrás:szazadveg.hu

Forrás:szazadveg.hu

 

Emellett a már korábban is hatályban lévő szabályoknak megfelelően továbbra is kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, taxikban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, az ügyfélfogadási irodákban, a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken is. Részeltesen:

a) a tömegközlekedési eszközön,
b) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
c) az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével - a bevásárlóközpont területén,
d) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától - így különösen színház, tánc-, zeneművészet -,
e) - az irodák és az üzemi helyiségek kivételével - a mozi területén,
f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
fa) muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
fb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
fc) kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,
fd) közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
fe) közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
ff) integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
g) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott
ga) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
gb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
h) ügyfélfogadási időben
ha) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
hb) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
hc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben - az ott foglalkoztatottakat is beleértve - rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
i) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
j) a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,
k) a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti szabadtéren megtartott gyűlésen részt vevők, ide nem értve a gyűlés felszólalóját a felszólalás időtartamára,
l) a zenés, táncos rendezvény helyszínén - a 6. § (3)-(5) bekezdésében meghatározottak szerint -,
m) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet)
ma) történő munkavégzés során,
mb) vendégként  (a fentebb leírtak szerint)

A maszkviselésre vonatkozó szabályok betartatását a rendőrség is ellenőrizheti, és az üzletet, vendéglátóhelyet, ahol nem tartják be, bezárattathatja.
 

A maszk viselésével kapcsolatban, fontos, hogy maszkot (orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot) olyan módon kell viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

 

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 233. szám

III. Kormányrendeletek

A Kormány 468/2020. (X. 29.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1b)  bekezdés c)  pontjában, valamint a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban:R.) 1. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles)

„b) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,

c) – az  irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az  üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,” [orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.]

(2) Az R. 1. § (1) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

(A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles)

„l) a zenés, táncos rendezvény helyszínén – a 6. § (3)–(5) bekezdésében meghatározottak szerint –,

m) a  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) ma) történő munkavégzés során,

mb) vendégként – a 7. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint –” [orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.]

(3) Az R. 1. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: „(5) Az  olyan üzletben, amelyben kiegészítő tevékenységként vendéglátó tevékenységet is folytatnak, az  ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.

(6) Ha az 1. § (1) bekezdés d)–g) pontja szerinti helyszínen vagy területen, valamint a sportrendezvény helyszínén (e bekezdés alkalmazásában a  továbbiakban együtt: helyszín) vendéglátó tevékenységet is folytatnak, a  helyszín étel, illetve ital kiszolgálására kialakított területén vagy helyiségében, kizárólag az  ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.”

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Ha az  1.  § (1)  bekezdés b), e), l) és m)  pontja esetében a  kereskedelmi hatóság az  ellenőrzés során vagy a  rendőrség értesítése alapján a  2.  § (1)  bekezdése, a  6.  § (6)  bekezdése, illetve a  7.  § (5)  bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a) figyelmeztetést alkalmaz,

b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, vagy

c) az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.” (2) Az R. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) A kereskedelmi hatóság az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti jogkövetkezményt együtt is kiszabhatja.”

(3) Az R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) Ha az üzemeltető a (3) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a  kereskedelmi hatóság az  (1)  bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az  üzemeltető által tett, a  jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.”

3. § Az R. a következő 1/A. alcímmel egészül ki:

„1/A. A rendőrség kereskedelmi hatóságként történő kijelölése 3/A. § A Kormány kereskedelmi hatóságként a rendőrséget is kijelöli a) a 2. § (5) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzés lefolytatása, illetve b) a 3. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezmények alkalmazása céljából.”

4. § Az R. 6. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az alkalmi vagy a rendszeres jellegű, nyilvános rendezvény helyszínén – a (4) és (5) bekezdés szerinti kivétellel – mindenki köteles az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni.

(4) Ha az  alkalmi vagy a  rendszeres jellegű, nyilvános rendezvény helyszínén ételt, illetve italt szolgálnak ki, a  nyilvános rendezvény étel, illetve ital kiszolgálására kialakított helyiségében, kizárólag az  étel, illetve az  ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.

(5) Ha a rendezvényen élő előadás útján nyújtanak zeneszolgáltatást, a fellépőnek nem kell a maszkot viselnie.

(6) Azt a  személyt, aki a  maszkot a  rendezvény szervezője vagy a  rendezvény helyszínének üzemeltetője, illetve a  rendezvény szervezőjének vagy a  rendezvény helyszínének üzemeltetőjének alkalmazottja vagy megbízottja felszólítására sem viseli az 1.  § (1)  bekezdésében meghatározott módon, a  rendezvény szervezője, illetve a  rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles a  látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e  személy a rendezvény helyszínét elhagyja.”

5. § Az R. 7. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A  vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy – a  (4)  bekezdés szerinti kivétellel – köteles az  1.  § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni.

(4) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy

a) a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, vagy

b) ha a  vendéglátó üzletben az  ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt nem köteles a maszkot viselni.

(5) Azt a  személyt, aki a  maszkot a  vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve a  vendéglátó üzlet üzemeltetőjének alkalmazottja felszólítására sem viseli az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott módon, az  üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a vendéglátó üzletet elhagyja.”

6. § Az R. a) 2. § (5) bekezdés b) pontjában és 2. § (6) bekezdés b) pontjában a „b), c) és e)” szövegrész helyébe a „b), c), e), l) és m)” szöveg, b) 9. §-ában az „a 6. § (2) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 6. § (2), (3) és (6) bekezdése, a 7. § (1), (3) és (5) bekezdése” szöveg lép.

7. § Ez a rendelet 2020. november 2-án lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök